Maya

MAYA

Auteur - compositeur: Lutumba Simaro

  

Maya Oh Maya mon amour
Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu
Yoka lokole na suka ya mboka
Ozali moto, kanisa

Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale, Maya
Kasi, ata butu eyindi makasi
Tongo ekosukwaka se etana
Nazali responsable na yo
Yo nde ozali coupable ya misère na ngai

Maya, ngai nakangi maboko na moto
Makambo matondi ngai motema
Nakomi kotanga mikolo na misapi
Nakomi nde kobanga
Mbala ya liboso tosalaki matata
Ezalaki kaka boye
Soki nafungolaki miso te
Olingaki oboya ngai

Maya ngai nati loboko na litama
Makambo matondi ngai motema
Nakomi kotanga basanza na misapi
Nakomi nde kobanga
Mbala liboso okendeki Isiro ezalaki kaka boye
Soki nafutaki ticket te nalanda yo
Olingaki ozonga te

Maya, namiswi lolemo
Nazoki makila masangani na soi ya monoko
Mosusu nabwaka mosusu namela
Nakomi na ba doutes
Mbala eleki osengaki divorce ebandaki kaka boye
Soki nalandaki lolendo na yo
Ezalaki se tokabwana

Oh, Kisasa, Kisasa mboka te
Moto azali kokufa, bango bazali koseka
Moto nakeyi kosenga conseil
Akomi nde koseka pe kotongoko ngai na pembeni
Likambo ya kokamwa :

Zuzi oyo amesana kosambisa matata ya ngai na yo maya
Nzoka nde alulaka yo lisusu
Mokili compliqué

O mama namipikoli suki na moto
Sango nayoki naboyi nde kondima
Nazangi confiance na matoyi na ngai moko
Nzoto ekomi somo somo
Moto aliaka na ngai sani moko lelo oyo akoma mbanda
Boni yo kanda lokola liwa
Osali zoba lokola ndoki

O mama namipikoli suki na moto
Sango nayoki naboyi nde kondima
Nazangi confiance na matoyi na ngai moko
Nzoto ekomi somo somo
Moto aliaka na ngai sani moko lelo oyo akoma mbanda
Boni yo kanda lokola liwa
Osali zoba lokola ndoki

Maya, nakomi lokola moto baswi na nyoka
Nakomi kobanga ata moselekete ya pamba ?
Pasi ya moninga
Bakoyokaka na matoyi kaka lokola lisolo
Kasi ekosala yo na motema lokola ye te
Bakabaka, badefisaka, basimbisaka
kaka se mbongo Maya

Kasi Bokono to pasi ya bolingo
Héritier azalaka te
Maladie ya bolingo
Dokotolo azalaka te
Ekosilaka se na moto oyo apesaki yo yango

Akendeke bongo te ata ko asiliki
Abungaka nzela ya ndako te
kasi ekomi lelo ngai naluka
Toyokanaka bongo te oo

Nalingaka toswana, po tomesana
Nyonso ambiance ya libala
Bitumba, bazuwa na miso ya bato
Namesana kobondela yo

O nzambe Nzambe, nazwi nde etumbu
Nakangami na motambo
Lisumu nini nasali
Po na mériter etumbu ya motindo oyo
Nameki pe mbala mingi po naboya ye
Kasi nakokokaka te epayi ko bolingo
Epayi ngai pe ko moto ya maladie
Tokosuka boni ?

Mokanda kutu nalingaka natindela yo, Maya
Epasuki na matanga ya motoki ya susi na yo
Maya, okomisi ngai kanda kanda na mokili

Nzambe asala eloko oyo bolingo
Eloko oyo monyokoli
Ngai ko nalelaka libala bandeko
Nzambe atindeli ngai elima

Ngai ko natuti libaku ya mabe o
Lisuma na la vie
Likambo te, Maya bala na yo
Nazingi nde maboko

Ngai nakoluka moyen nabosana
Soki pe nakokoka
Natingama lisusu nini
Nakanga se motema ee

Awa ko bobotoli ngai ye
Bo remplacer ngai nani
Nakeyi kolela na se ya mbula
Naboyi mpinzoli etika bilembo na matama ee

Oyo nyonso foti ya mama
Aponela ngai motema
Motema ya kolinga baninga ya mokili
Tika nanyokwama boye

Vieux Masasi, wapi Balouenge, Amisi ee

Maya, soki mokolo mosusu oloti ndoto kati ya butu
Yebaka ngai wa yo nazali kobanza yo
Eloko esali ngai nde makanisi
Tomeseneki mingi Mokili monuni nanu te
Tina nini bolingo na biso enuna mama

Maya, soki moyen ezali
senga na mbanda na ngai ya sika
Mokolo yo okokumba zemi, senga ye permission
Mwana ya liboso yo okobota, azala mwana ya mobali
azwa kitoko na yo, pesa ye kombo na ngai
Mokili monuni nanu te
tina nini souvenirs na biso epola mama

Tonton Dolina, tonton Vila, Bakali
Tonton Amiso, Tonton nsuka
bino bato bolinga lisano
Epayi ya Siluvangi,
Epayi ya LONGOMBA,
Na Faubourg epayi ya Teddy Kinsala
Na Sexy Pop epayi ya Beber na Lukanu epayi ya Mayard
Na Exodus na Bandal
Soki bomoneli ngai Maya
Boyebisa ye
Epayi akeyi, soki mobali atungisi ye
Azonga, azonga ko
Po na nini akomionyokola
Esika na ye ezali awa
Nakangi maboko nazali kozela
Nazali se na esika atikaki ngai
Na se ya nzete ya madame

Nzambe asala eloko oyo bolingo,
Eloko oyo monyokoli
Nzambe asala eloko yo amour,
Eloko oyo misère
Nzambe asala eloko oyo ko aimer,
Eloko yo matata
Ngai ko nalelaka libala bandeko,
Nzambe atindeli ngai kisimbi

Nzambe asala eloko oyo bolingo, eloko oyo matata
Ayez pitié Maya, mama Ayez pitié
Tango ya kolala nde tango tokokanisa maye tokosala lobi
Mama
Maya tia ngai na programme ya lobi mama
Maya kanisaka ngai mama
Butu ekomi molayi ngai pongi te miso
Tongo aboyi kotana mama
Yo na kitoko ya magie

Maya kanisaka ngai mama
Butu ekomi molayi
Yo na démarche ya Cameléon
Maya kanisaka ngai ee mama

 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site